Progress of PROJECT Wish Signature II Midtown Siam

Update as of 30 September 2021

PROGRESS OF PROJECT WISH SIGNATURE II MIDTOWN SIAM

Projects under process of construction :
-Structure
-Engineering
-Architecture
*Overall progress of all construction projects is 32.25%.

Update as of 30 September 2021

เราใช้คุกกี้
ค่ากำหนดคุกกี้
ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ที่เราและหุ้นส่วนใช้คุกกี้และประมวลผลข้อมูล คุณสามารถใช้ค่ากำหนดของคุณในการประมวลผล และ/หรือดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ของหุ้นส่วนของเราได้
คุกกี้เชิงวิเคราะห์ ปิดใช้งานทั้งหมด
คุกกี้การทำงาน
Other cookies
เราใช้คุกกี้มาวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะกับคุณ เมื่อท่านกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ ถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ ตรวจสอบ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของเราที่นี่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา
รายละเอียด I understand
Cookies