ภาพหมายเลข 1 ภาพถ่ายงานติดตั้ง Kingspost

ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายงานติดตั้ง Platform

ภาพหมายเลข 3 ภาพถ่ายการติดตั้ง Cab beam (Diaphragm Wall)

ภาพหมายเลข 4 ภาพถ่ายการติดตั้ง Cab beam (Diaphragm Wall)

ภาพหมายเลข 5 ภาพถ่ายการติดตั้ง Bracing

ภาพหมายเลข 6 ภาพถ่ายการติดตั้ง Bracing

ภาพหมายเลข 7 สภาพหน้างานปัจจุบัน