ภาพหมายเลข 1 สภาพหน้างานหลังจากการดำเนินงานเสาเข็มเจาะ และกำแพงกันดิน Diaphragm Wall แล้วเสร็จ

ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเริ่มงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน

ภาพหมายเลข 3 ภาพถ่ายการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเริ่มงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน

ภาพหมายเลข 4 ภาพถ่ายการดำเนินงานปรับ Diaphragm Wall ให้ได้ระดับตามที่กำหนด

ภาพหมายเลข 5 ภาพถ่ายการเตรียมหลุมสำหรับเสาเข็มเจาะ

ภาพหมายเลข 6 สภาพหน้างานปัจจุบัน