ภาพหมายเลข 1 ภาพรวมการดำเนินงานภายในโครงการ

ภาพหมายเลข 2 ภาพถ่ายการเทคอนกรีต งาน Guide Wall

ภาพหมายเลข 3 ภาพถ่ายงาน Guide Wall ที่แล้วเสร็จ

ภาพหมายเลข 4 ภาพรวมการดำเนินงานภายในโครงการ

ภาพหมายเลข 5 ภาพรวมการดำเนินงานภายในโครงการ