careers

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

ลักษณะงาน
 • 1. ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าเข้าชมโครงการ และแนะนำ/ให้ข้อมูลของโครงการ
 • 2. สอบถามความต้องการเบื้องต้น และวิเคราะห์ลูกค้าโดยประมวลจากข้อมูลลูกค้า เพื่อนำเสนอห้อง/สินค้า ให้ตรงกับความต้องการที่ลูกค้าต้องการ
 • 3. เจรจาปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4. จัดทำเอกสารประกอบการซื้อ-ขาย (ใบจอง, หนังสือสัญญา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • 5. ดูแลงานบริการลูกค้าและติดตามลูกค้า เพื่อโอนกรรมสิทธิ์
 • 6. ติดต่อประสานงานด้านสินเชื่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
 • 7. ดูแลและติดตามเรื่องการส่งมอบของแถมตามโปรโมชั่นที่ขายให้กับลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลา
 • 8. บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM
 • 9. ดูแลลูกค้า/ลูกบ้านภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
 • 10. จัดทำรายงานการขายในแต่ละเดือน
 • 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน การจัดการ หรือด้านอื่นๆ เกี่ยวข้อง
 • 2. มีประสบการณ์ทางด้านการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • 3. มีทักษะในการวางแผน และการบริหารทีม
 • 4. มีบุคลิกภาพ และทันคติที่ดีในการทำงาน
 • 5. มีความคิดสร้างสรรค์
 • 6. สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • 7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติของท่านมาที่ hr@siamnuwat.com หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 887 6322 ต่อ 141, 128 หรือ 086 341 4340