career

ตำแหน่งงาน

Web Designer

ลักษณะงาน
 • 1. ออกแบบ Website และประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการออกแบบ
 • 2. ดูแลความถูกต้อง Lay out และแก้ไข Update ข้อมูลบนหน้า Website
 • 3. ศึกษาหาความรู้ข่าวสารนำมาพัฒนางาน Project web design
 • 4. รับผิดชอบงานออกแบบและสร้างสรรค์ ออกแบบ บูธงานอีเวนท์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานอีเว้นท์
 • 5. และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ นิเทศศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบ Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop / Dream weaver / Flashและเขียน HTML ได้
 • 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน HTML5 / CSS Style Sheet / Java Script / J-Query
 • 5. มีความคิดสร้างสรรค์
 • 6. มีอัธยาศัยดี มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • 7. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน