ลักษณะงาน
 1. วางแผนงาน PM เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเคร‹ืองจักร
 4. วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. วางแผนงาน PM เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเคร‹ืองจักร
 4. วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน
 1. วางแผนงาน PM เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเคร‹ืองจักร
 4. วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. วางแผนงาน PM เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเคร‹ืองจักร
 4. วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน
 1. วางแผนงาน PM เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเคร‹ืองจักร
 4. วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. วางแผนงาน PM เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 2. ควบคุมดูแลและติดตามผลการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเคร‹ืองจักร
 4. วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย